Činnosť organizácie

           Nezisková organizácia Naše slniečka, n. o., bola založená v roku 2012 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

           V roku 2013 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR, č. sp.: 23592/2012- M_OSSODRAK bola neziskovej organizácii Naše slniečka, n. o. udelená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 17 ods. 4, § 32 ods. 3 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

           V roku 2014 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. sp.: 7705/2014-M_OSSODRAK bola neziskovej organizácii Naše slniečka, n. o. udelená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3 písm. b) a d), §12 ods. 1 písm. d),  § 13 ods. 1, § 27 ods. 4, § 33 ods. 2, 6, 7, 8, 10, 11, § 36, § 37, § 38, § 40, § 42 ods. 5 zákona o sociálnoprávne ochrane detí a o sociálnej kuratele.

           V roku 2016 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. sp.: 8097/2016-M_OSSODRAK bola neziskovej organizácii Naše slniečka, n. o. udelená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 a 2  a § 44 a) ods. 1 písm. a) a b) bod 1 a 2 zákona o sociálnoprávne ochrane detí a o sociálnej kuratele.

           Uvedené opatrenia sociálnoprávnej ochrany  detí a sociálnej kurately sa vykonávajú podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

 

           Od roku 2013 pri realizácií projektov spolupracujeme  s úradmi práce v rámci Košického a Prešovského kraja a to: ÚPSVaR Poprad,  ÚPSVaR Kežmarok, ÚPSVaR Stropkov, ÚPSVaR Humenné, ÚPSVaR Michalovce, ÚPSVaR Trebišov, ÚPSVaR Košice. 

 

Od roku 2018 do roku 2022 sme  v spolupráci s MPSVaR SR realizovali projekt zameraný na pomoc rodinám v náhradnom rodinnom prostredí. 

 

Od roku 2022 realizujeme projekt na základe Výzvy „ Krok za krokom“ a to pod názvom Priblíženie neaktívnych osôb k trhu práce posilnením odborného poradenstva priamo v teréne.