Naša činnosť

Odborná činnosť neziskovej organizácie Naše slniečka, n. o. 
je zameraná na vykonávanie opatrení SPODaSK

Rok 2022

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí. Realizácia projektu sa začala  od 1.7.2018 a bola ukončená k 31.7.2022.

Od 1.9.2022 realizujeme  projekt s MPSVaR SR,  s názvom „Priblíženie  neaktívnych osôb k trhu práce posilnením odborného poradenstva priamo v teréne“.  Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je 30.11.2023. Projekt je zameraný na  poskytovanie individualizovaných foriem podpory, poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov, neaktívnych osôb na trhu práce. 

 

Aktivity projektu sú  zamerané na:

  • poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní
  • získavaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovania pracovnoprávneho a finančného poradenstva
  • zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií  fyzických osôb, diagnostika a rozpoznanie prekážok ich vstupu na trh práce
  • vyhľadanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania
  • vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa
  • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby

 

Rok 2021

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí. Realizácia projektu sa začala  od 1.7.2018.

Rok 2020

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí. Realizácia projektu sa začala  od 1.7.2018. V roku 2020 realizácia tohto projektu bola  prerušená v mesiaci apríl, júl a august  2020.

Rok 2019

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, realizujeme program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, realizujeme program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, realizujeme program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR, realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom  rodinnom prostredí.

 

Rok 2018

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  výchovný skupinový program alebo  sociálny skupinový program  vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú.

V spolupráci s IA MPSVaR SR, realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom  rodinnom prostredí.

 

 

Rok 2017

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program  zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa. 

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  program s názvom na zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali program na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa. 

 

 

Rok 2016

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutím súdu vyňaté, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali program zameraný na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom  alebo náhradnom rodinnom prostredí.

 

 

 

Rok 2015

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním  s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktorí  sa osobne starajú.

 

 

 

Rok 2014

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov,  sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program  pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa realizovaný  pobytovou formou.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program  pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa realizovaný  pobytovou formou.

Rok 2013

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program  pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program  pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.  

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, sme realizovali výchovno-rekreačný skupinový  program  pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný  pobytovou formou.