NAŠE SLNIEČKA

nezisková organizácia

O nás

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám, deťom i dospelým pri riešení problémov v náročných životných situáciách.

Rodinám poskytujeme psychologické a sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou práce.

Činnosť

Každý rok našej práce priniesol nové aktivity:

Vzdelávanie

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť

Kontakt:

Naše slniečka, n. o.,

Lackovce 161

066 01 Humenné

Číslo účtu:

SK96 1100 0000 0029 2989 0275

(pre sponzorov, darcov, 2% dane)

Administratívne priestory:

Ul. 26. Novembra 1509/1

066 01 Humenné

Riaditeľka:

Mgr. Magdaléna Jevčáková

naseslniecka.n.o@gmail.com

0905 317 775

Zamestnanci:

Mgr. Magdaléna Jevčákova soc. pracovníčka, supervízorka, mediátorka

Mgr. Monika Šimáková psychologička

Bc. Anna Lukáčová ekonómka n.o.

Bc. Magdaléna Arnerič manažérka projektov

Spolupracovníci:

PhDr. Mária Medviďová soc. pracovníčka, supervízorka

Mgr. Jana Beťková psychologička

PhDr. Anna Dudová psychologička

Mgr. Karina Katanová psychologička

Ing. Lívia Šipošová terénna soc. pracovníčka

O nás

Nezisková organizácia Naše slniečka, n. o., bola založená v roku 2012 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

V roku 2013 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. sp.: 23592/2012- M_OSSODRAK bola neziskovej organizácii Naše slniečka, n. o. udelená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 17 ods. 4, § 32 ods. 3 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

V roku 2014 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. sp.: 7705/2014-M_OSSODRAK bola neziskovej organizácii Naše slniečka, n. o. udelená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3 písm. b) a d), §12 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 1, § 27 ods. 4, § 33 ods. 2, 6, 7, 8, 10, 11, § 36, § 37, § 38, § 40, § 42 ods. 5 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

V roku 2016 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. sp.: 8097/2016-M_OSSODRAK bola neziskovej organizácii Naše slniečka, n. o. udelená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 a 2 a § 44 a) ods. 1 písm. a) a b) bod 1 a 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Uvedené opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Od roku 2013 realizujeme opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Poprade, Kežmarku, Stropkove, Michalovciach, Trebišove a Košiciach.

Od roku 2018 realizujeme projekt v spolupráci s IA MPSVaR SR, ktorý je zameraný na prácu s rodinou v náhradnom rodinnom prostredí.

Programy na vykonávanie opatrení SPODaSK

Vykonávanie opatrení SPODaSK pre Prešovský kraj a Košický kraj od roku 2013 v zmysle ustanovení Zákona o SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. , a to: § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2,; § 11 ods. 3 písm. b) a d), §12 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 1, § 17 ods. 4, § 27 ods. 4, § 32 ods. 3, § 33 ods. 2, 6, 7, 8, 10, 11, § 36, § 37, § 38, § 40, § 42 ods. 5; a § 44 a) ods. 1 písm. a) a b) bod 1 a 2.

Sídlo organizácie: Naše slniečka n. o.,

Lackovce 161

066 01 Humenné

Kancelárske priestory: Ul. 26 novembra 1509/1

066 01 Humenné

Kontakt: Mobil: 0905 317 775

email: naseslniecka.n.o@gmail.com

IČO: 457 39 129

www.naseslniecka-no.sk

Pre rodiny, rodičov a deti

Realizujeme programy pre rodiny, rodičov, náhradných rodičov a deti, ktorí majú potrebu a záujem zlepšovať svoje rodičovské zručnosti a kompetencie v oblasti zabezpečovania starostlivosti a výchovy.

Cieľom je pomocou poradenstva, konzultácií, prednášok a tréningu zabezpečiť:

navodenie vhodnej sociálnej klímy v rodine,

zmenu funkčnosti rodiny,

úpravu vzťahov v rodine

zvýšenie rodičovských zručností a spôsobilosti pre zabezpečenie zdravého

všestranného vývinu detí.

Supervízia

Supervíziu realizujeme individuálnou a skupinovou formou pre profesionálov v oblasti pomáhajúcich profesií:

subjekty poskytujúce sociálne služby,

zariadenia a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a

sociálnej kurately.

Supervízorky sú zapísané v zozname supervízorov, ktorý vedie MPSVaR SR.

PhDr. Mária Medviďová

Supervízorka má dlhoročné skúsenosti v oblasti SPODaSK a sociálnych služieb.

Kontakt: 0910 325 545

Mgr. Magdaléna Jevčáková

Supervízorka má dlhoročné skúsenosti v oblasti SPODaSK.

Kontakt: 0905 317 775

Mediácia

Mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov. Je to mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor. Ide o sprostredkovanie, kde sa mediátor (sprostredkovateľ) snaží stranám pomôcť nájsť východisko z ich sporu dohodou.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením sporov a konfliktov vznikajúcich zo spoločného nažívania členov rodiny alebo zo vzájomných vzťahov členov rodiny, príslušníkov atd. V rodinnej mediácii sú stranami sporu rodinní príslušníci.

Rodinná mediácia sa zameriava na riešenie sporov v rodinách:

počas trvania manželstva,

v predrozvodovej fáze,

v porozvodovej fáze (vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov –

majetkové a finančné), výška vyživovacej povinnosti na dieťa/deti,

zverenie dieťaťa/detí do opatery jednej zo zúčastnených strán a následné formy

výchovy, striedavú starostlivosť o dieťa/deti, kontakt dieťaťa/detí so stranami sporu

a ich príbuznými po rozvode),

v otázkach spolubývania.

Mediáciu poskytuje mediátorka, ktorá je zapísaná v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR:

Mgr. Magdaléna Jevčáková

Kontakt: 0905317 775

Email: jevcakova.magdalena@gmail.com

Príprava na náhradnú osobnú starostlivosť

Nezisková organizácia Naše slniečka n.o., je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, ktorý zabezpečuje prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť. Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín:

individuálnou formou,

skupinovou formou a

kombináciou individuálnej a skupinovej formy.

Príprava na náhradnú osobnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, spočíva:

a) v poskytovaní základných informácií najmä o:

náhradnej rodinnej starostlivosti,

vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

právach dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti vrátane práv dieťaťa na

udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb,

právach a povinnostiach rodičov dieťaťa

b) v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na vykonanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

Kontakt:

Mgr. Magdaléna Jevčáková

tel: 0905 317 775

mail: naseslniecka.n.o@gmail.com

Koučing

Koučing je sprevádzanie klienta procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania a kladenia vhodných cielených otázok a zároveň pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia.

Koučing pomáha riešiť osobné, vzťahové a aj zdravotné otázky. Je vhodný pre toho, kto sa ocitol v situáciách, ktoré nezvláda sám riešiť alebo pre toho, kto chce dosiahnuť zmeny.

Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon.“

Whitmore

Poskytujeme:

Life (životný) koučing, zameraný na osobnostný rozvoj pre jednotlivcov, páry

a rodiny, napríklad pre podporu manželstva, efektívneho rodičovstva. Vhodné

riešenie, ktoré si klient sám za sprevádzania našich koučov hľadá, ktoré sú preňho tie

najvhodnejšie.

Biznis (podnikanie, obchod, zamestnanie, profesijná kariéra) koučing, zameraný na

zvyšovanie pracovných výkonov, udržanie výkonnosti, pozitívnych, podnetných,

inšpirujúcich vzťahov na pracovisku.

Tímový/skupinový koučing, pre pracovné, školské kolektívy a rodiny. Cieľom je

získať spoločný vhľad do situácie, ktorú riešime. Kouč pomáha klientovi prijať

rozhodnutie a zodpovednosť za svoje rozhodnutie.

Kontakt:

Mgr. Jana Beťková

Tel: 0908 983 917

Email: janabetkova@gmail.com

2013

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program 

pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový 

program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, sme realizovali výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný pobytovou formou.

2014

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov,  sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program 

pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa realizovaný  pobytovou formou.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový 

program  pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých

sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa realizovaný pobytovou formou.

2015

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním  s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktorí sa osobne starajú.

2016

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový  program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali program

zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutím súdu vyňaté, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali program

zameraný na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom  alebo náhradnom rodinnom prostredí.

2017

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program  zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  program s názvom na zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, sme realizovali program na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

2018

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali  program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vynaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.


V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali  výchovný skupinový program alebo  sociálny skupinový program  vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa o dieťa

osobne starajú.


V spolupráci s IA MPSVaR SR, realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna

ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom  rodinnom prostredí.

2019

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR sme realizovali projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí.

2020

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, sme realizovali program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR sme realizovali projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí.

2021

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, realizujeme program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté alebo kde hrozí vyňatie z rodiny, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V spolupráci s IA MPSVaR SR realizujeme projekt pod názvom – Naše slniečka – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v náhradnom rodinnom prostredí.