Projekt - Krok za Krokom

Ste bez vzdelania, maturity a túžite sa zamestnať?

Termín ukončenia realizácie projektu:

30.11.2023

Názov operačného programu:

Operačný program ľudské zdroje

Prioritná os:

312080010-8. REAKCT-EU

Konkrétny cieľ:

312080010- 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojene s pandémiou COVID -19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

V projekte k 15.3.2023 je zaradených 51 klientov z okresu Humenné, Michalovce a Trebišov. Spolupracujeme s inštitúciami a zamestnávateľmi, ktorý  s nami participujú na realizácii projektu.

Sme tu pre Vás

            Od 1.9.2022 realizujeme  projekt s MPSVaR SR s názvom „Priblíženie  neaktívnych osôb k trhu práce posilnením odborného poradenstva priamo v teréne“.  Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je 30.11.2023. Projekt je zameraný na  poskytovanie individualizovaných foriem podpory, poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov, neaktívnych osôb na trhu práce.

           Pokiaľ ste na trhu práce momentálne neaktívny a máte záujem sa zaktivizovať, neváhajte nás kontaktovať.

Zdroj:

www.employment.gov.sk         www.esf.gov.sk           www.ludskezdroje.gov.sk