Supervízia

Potrebujete supervíziu?

Sme tu pre Vás

           Supervíziu realizujeme individuálnou aj skupinovou formou pre subjekty poskytujúce sociálne služby, zariadenia a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

           Supervízorka Mgr. Magdaléna Jevčáková je zapísaná v zozname supervízorov, ktorý vedie MPSVaR SR.